Przekształcenie Voice Net Sp. z o.o. na Voice Net S.A.

Informujemy, iż w dniu 31.07.2017 roku nastąpiło przekształcenie spółki Voice Net sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w Spółkę Voice Net S.A. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Voice Net S.A. z siedzibą w Rzeszowie jako spółce przekształconej z mocy prawa przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego; zmianie uległ jedynie numer KRS. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześnie umów. Aktualne dane spółki są następujące: Voice Net Spółka Akcyjna w obrocie handlowym używany będzie skrót: Voice Net S.A. 35-232 Rzeszów, ul. Migdałowa 86, NIP: 517-025-34-64 REGON 180327649 KRS 0000687915

Najnowsze artykuły